AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

AGora lezing: Duurzaamheid, Energietransitie en Armoedebestrijding

Gert Jan Kramer

Prof.dr. Gert Jan Kramer

 

 

 

NAAR PROGRAMMA OVERZICHT

GERT JAN KRAMER
Aspecten van het klimaatakkoord

Donderdag 13 dec 2018
Meerlezaal - 20.00 uur
 

Toegangsprijs: AG-leden, leden VVAO
en studenten: € 5; niet-leden € 12. 

Over de lezing:

Het huidige kabinet heeft een ambitieuze klimaatdoelstelling geformuleerd. In 2030 wil het de emissie van CO2 minimaal met 49 % reduceren en het streven is dit te verhogen naar 55 %.
Het klimaatakkoord dat deze doelstelling vorm moet geven komt er dit jaar echter nog niet. Is er voldoende maatschappelijk draagvlak voor een succesvolle transitie?
Na 2000 is de hernieuwbare energietechnologie (met name zon en wind) gecommercialiseerd en daarmee is de basis gelegd voor de huidige energietransitie. Voor de snelheid is beschikbaarheid van technologie niet langer de bepalende factor, maar worden de maatschappelijke bereidheid bij burgers en het bedrijfsleven en de institutionele capaciteit van landen en regio’s bepalend. Over deze geschiedenis, de technologie-dynamiek en de huidige maatschappelijke uitdagingen zal Kramer in zijn lezing spreken. Hij gaat ook in op de meest recente ontwikkelingen rond de totstandkoming van het klimaatakkoord.

 

Over de spreker:
Prof.dr. Gert Jan Kramer is gepromoveerd fysicus (1988, Universiteit Leiden).
Hij werkte bij Shell research centrum in Amsterdam, waar hij zich vanaf 2000 toelegde op alternatieve brandstoffen, met name waterstof, en hernieuwbare energiebronnen.
Daarnaast was hij deeltijdhoogleraar (TU/e en het Centrum Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden). Vanaf mei 2016 is hij hoogleraar duurzame energievoorziening (Universiteit Utrecht en verbonden aan het Copernicus Instituut), vanaf 1 januari 2018 als hoofd van de afdeling energie en grondstoffen. Zijn interesse gaat uit naar energietransitie als een technisch en een socio-technisch verschijnsel.